Kategorie

Výrobci

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 604 242 593

Kontakt na naši zákaznickou linku

Odběr novinek

Obchodní podmínky:


Provedením objednávky na eshopu Biočip Praha zákazník souhlasí se všemi body uvedenými v obchodních, dodacích, a reklamačních podmínkách, zároveň se zavazujete k jejímu převzetí a řádnému zaplacení v odpovídající hodnotě.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
1.1. Provozovatel: ESSENCE LINE, s.r.o., IČO: 26505142, DIČ: CZ26505142 Sídlo: Plzeňská 130/221, zapsán v živnostenském rejstříku v Praze, oddíl C, vložka 86394, dne 23.ledna 2002 (dále jen "prodávající"). 
1.2. Kupujícím je fyzická či právnická osoba, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující"). 
1.3. Pojmem „eshop“ se rozumí internetový obchod a elektronický systém pro objednávání provozovaný prodávajícím na adrese www.biocip.cz.
1.4. Pojmem „občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
1.5. Odesláním objednávky přes eshop, e-mail či telefonicky dává kupující najevo souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami a také se Záručními a reklamačními podmínkami prodávajícího. Tyto Obchodní podmínky a Záruční reklamační podmínky prodávajícího jsou závazné pro obě smluvní strany a tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy.
2. OBJEDNÁVKA:
2.1. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě objednávky kupujícího přes eshop, e-mail, případně telefonicky.
2.2. Objednávka přes eshop je pokládána za nabídku k uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva vznikne až potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu o přijetí objednávky do systému. Toto potvrzení obsahuje specifikaci objednaného zboží a počet kusů, kupní cenu zboží, celkovou cenu za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Pokud se tyto údaje v e-mailu o přijetí objednávky neshodují s původní objednávkou, jde o novou nabídku. Za podstatné podmínky se považuje zejména přesná specifikace zboží a jeho počtu, cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení.
2.3. Kupující má právo zrušit objednávku přes eshop bez udání důvodu ihned po jejím odeslání a to až do doby, než dojde k jejímu potvrzení ze strany prodávajícího podle předchozího odstavce.
2.4. Pokud kupující objednává zboží telefonicky, vzniká zpravidla kupní smlouva při tomto telefonickém hovoru. Na žádost kupujícího potvrdí prodávající její uzavření prostřednictvím e-mailu. Tento e-mail obsahuje potvrzení o specifikaci objednaného zboží, počtu kusů, kupní ceně zboží, celkové ceně za zboží a přepravu, způsobu a termínu doručení.
2.5. Pokud kupující objednává zboží prostřednictvím e-mailu, vzniká zpravidla kupní smlouva při e-mailové korespondenci mezi kupujícím a prodávávajícím. Na žádost kupujícího potvrdí prodávající její uzavření prostřednictvím e-mailu. Tento e-mail obsahuje potvrzení o specifikaci objednaného zboží, počtu kusů, kupní ceně zboží, celkové ceně za zboží a přepravu, způsobu a termínu doručení.
2.6. Nakládání s osobními údaji poskytnutými kupujícím při objednávání je blíže upraveno v čl. 8 těchto Obchodních podmínek.
2.7. Prodávající se zavazuje kupujícího řádně informovat o vlastnostech prodávaného zboží. Prodávající však upozorňuje kupujícího, že obrázky produktů v internetovém obchodě mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti. Bližší specifikace vlastností objednávaného zboží je uvedena slovním popisem atributů nabízeného výrobku.
3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO:
3.1. Po vzniku kupní smlouvy objednávkou přes eshop (čl. 2 odst. 2.2.) nebo prostřednictvím telefonu (čl.2 odst. 2.4.) či e-mailové korespondence (čl.2 odst. 2.5.) má prodávající právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho části v těchto případech:
- pokud se zboží již nevyrábí či nedodává.
- pokud se výrazným způsobem změnila cena od dodavatele zboží.
3.2. V případě, že nastane situace, která zakládá důvod pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího podle předchozího odstavce, kontaktuje prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího a pokusí se nejprve o dohodu na změně kupní smlouvy.
3.3. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a došlo k odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího, bude kupujícímu zaplacená částka převedena zpět na jeho účet nebo vrácena poštovní poukázkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení prodávajícího od smlouvy.
3.4. Samotné odstoupení od smlouvy provede prodávající formou zaslání e-mailu o stornování objednávky s uvedením důvodu. Pokud bylo zboží objednáno telefonicky (čl. 2 odst. 2.4.), může být odstoupení prodávajícího od smlouvy provedeno také telefonicky.
3.5. Kupující a prodávající také mohou zrušit smlouvu vzájemnou dohodou. Zrušení smlouvy dohodou bude kupujícímu potvrzeno e-mailem.
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO:
4.1. Po vzniku kupní smlouvy objednávkou přes eshop (čl. 2 odst. 2.2.) nebo prostřednictvím telefonu (čl.2 odst. 2.4.) nebo e-mailové korespondence (čl.2 odst. 2.5.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho části v těchto případech: 
- prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání (např. pokud zboží bylo dodáno až po garantovaném termínu apod.).
- podle čl. 5 těchto Obchodních podmínek.
4.2. Kupující a prodávající také mohou zrušit smlouvu vzájemnou dohodou. Zrušení smlouvy dohodu bude kupujícímu potvrzeno e-mailem.
5. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY PŘI ZÁSILKOVÉM PRODEJI A OSOBNÍM ODBĚRU ZBOŽÍ ZAKOUPENÉHO NA DÁLKU:
5.1. Pokud byla kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena prostřednictvím eshopu prodávajícího nebo e-mailem či telefonicky, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku.
5.2. Právo odstoupit od smlouvy podle odstavce 5.1. má však kupující pouze v případě, že při koupi jednal v postavení spotřebitele. Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti - § 52 odst. 3 občanského zákoníku. (Za spotřebitele se tedy zpravidla nepovažuje např. fyzická či právnická osoba nakupující „na IČO“.).
5.3. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů (odst. 5.1. a 5.2.), kontaktuje nejprve prodávajícího a sdělí mu, že hodlá odstoupit od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Poté zašle kupující samotné odstoupení od smlouvy písemně na adresu provozovny prodávajícího (ESSENCE LINE,s.r.o., Plzeňská 130/221, Praha 5, PSČ: 15500) nebo elektronickou poštou na e-mail: info@mamejeradi.cz. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat informaci, zda si přeje kupující vrátit zaplacenou kupní cenu na svůj účet, poštovní poukázkou na svoji adresu, nebo zda si přeje ji použít na nákup jiného zboží nabízeného prodávajícím (odst. 5.8.). Prodávající též vystaví kupujícímu daňový dobropis. Kupující daňový dobropis zašle zpět prodávajícímu potvrzený svým podpisem ( případně i razítkem ), že jej řádně převzal (nutné pro dodržení zákona o Dani z přidané hodnoty - DPH). Prodávající doporučuje k odstoupení od smlouvy použít formulář „Odstoupení od kupní smlouvy“ umístěný na ZDE. V souladu s platnou právní úpravou nastávají účinky odstoupení od smlouvy až jeho doručením prodávajícímu. Je tedy třeba pamatovat na to, že aby bylo odstoupení od smlouvy platné, musí být doručeno prodávajícímu před uplynutím 14 denní lhůty uvedené v odst. 5.1. nebo 5.2.
5.4. Po ohlášení záměru odstoupit od smlouvy nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy odeslal, odešle kupující převzaté zboží zpět prodávajícímu, a to doporučenou poštou (nikoliv na dobírku) a pojištěné do výše prodejní ceny. Kupující zboží zabalí pokud možno zpět do původního obalu, aby se předešlo jeho poškození. Vracené zboží by mělo být nepoškozené a kompletní (tedy včetně dodaného příslušenství, návodu a ostatní dodané dokumentace vyjma originálu dokladu o koupi) a měla by k němu být přiložena kopie dokladu o koupi.
5.5. Prodávající upozorňuje kupujícího, že zaslání zboží doporučenou poštou neznamená totéž co zaslání na dobírku. Zboží zaslané na dobírku nebude prodávajícím převzato, jelikož ve chvíli přebírání dobírky nemůže mít prodávající jistotu, zda je vracené zboží kompletní. Převzaté nebudou ani neohlášené balíky.
5.6. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu zpět kupujícímu složenkou nebo převodem na jeho účet nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy kupující odstoupil od smlouvy. Při platbě složenkou budou odečteny náklady na odeslání. Uvádějte proto jakým způsobem chcete částku vrátit a případně číslo účtu, případně adresu kam si přejete peníze vrátit. Pokud zboží nebude jeviit známky používání bude kupujícímu vrácena celá částka za zboží vč. dopravného. V případě, že vrácené zboží bude poškozené nebo bude nést známky opotřebení, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody tím způsobené. Prodávající je oprávněn při odstoupení od smlouvy podle odst. 5.1. nebo odst. 5.2. požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, a to zejména náklady spojené s balením, expedicí zboží a znovu uvedením zboží k prodeji – očištění, přebalení apod. (Toto oprávnění prodávajícího vyplývá pro odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1. též z § 53 odst. 10 občanského zákoníku).
5.7. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s platnou právní úpravou (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku), nelze právo na odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1. realizovat tak, že kupující odmítne převzít od přepravní služby objednané zboží. Pokud kupující nepřevezme objednané zboží doručené přepravní službou, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu nákladů spojených s přepravou a expedicí zboží. (Tím není dotčen čl. 7 odst. 7.6. těchto Obchodních podmínek.) Pokud nedojde k úhradě těchto nákladů vyhrazuje si prodávající právo na umístění kupujícího na seznam nespolehlivých zákazníků. Tento seznam slpuží pouze pro potřeby provozovatelů eshopů, kteří se tím chrání před zákazníky, kteří nevyzvedávají objednávky a svým jednáním způsobují škodu.

5.8. Kupující se může již při odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1 nebo 5.2. rozhodnout, že zaplacenou finanční částku nechce fyzicky vrátit, ale chce ji obratem použít na nákup jiného zboží u prodávajícího. V takovém případě vyznačí tuto skutečnost ve formuláři prodávajícího pro odstoupení od smlouvy spolu s uvedením specifikace a počtu kusů zboží, na jehož nákup má být tato částka použita, a s uvedením způsobu úhrady či vrácení rozdílu mezi touto částkou a kupní cenou zboží, které chce nově zakoupit. Tato část formuláře je pak považována za nabídku k uzavření nové kupní smlouvy na dodání tam uvedeného zboží, v uvedeném množství, za cenu, za kterou v době odeslání formuláře prodávající toto zboží nabízí, a způsobem dodání, který byl zvolen pro předchozí kupní smlouvu (tedy tu, která byla odstoupením kupujícího zrušena). Přijetí této nabídky potvrdí prodávající kupujícímu e-mailem obsahujícím specifikaci, počet kusů nově objednaného zboží, kupní cenu a způsob dodání včetně ceny dodání. Na takto uzavřenou kupní smlouvu se opět vztahuje právo kupujícího od smlouvy odstoupit dle čl. 4 a 5 těchto Obchodních podmínek a ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek a Záručních a reklamačních podmínek prodávajícího.
5.9. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
6. REKLAMACE A JEJICH UPLATŇOVÁNÍ:
6.1. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady je upraveno Záručními a reklamačními podmínkami prodávajícího. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas také se Záručními a reklamačními podmínkami prodávajícího, které jsou proto závazné a tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy. Platné Záruční a reklamační podmínky jsou dostupné ZDE.
7. DODACÍ PODMÍNKY:
7.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle od 1 do 30 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší po domluvě s kupujícím.
7.2. Prodávající zajistí přepravu zboží na místo odběru určené kupujícím za předpokladu, že toto místo je v České republice. Samotnou přepravu na místo určení vždy provádí pro prodávajícího přepravní služba (Česká pošta, PPL ČR apod.).
7.3. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku.
7.4. Způsob dodání zboží si kupující volí při objednávání zboží. U každého z uvedených způsobů je uvedena výše nákladů na přepravu, kterou se kupující zavazuje zaplatit zvolením tohoto způsobu dodání. Výše nákladů na přepravu objednaného zboží do místa odběru určená při objednávce zboží je pro obě strany závazná. K jejímu případnému zvýšení nemůže dojít jinak než dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.
7.5. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s platnou právní úpravou (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku), nelze právo na odstoupení od smlouvy dle odst. 5.1. realizovat tak, že kupující odmítne převzít od přepravní služby objednané zboží. Pokud kupující zásilku včas nepřevezme a zásilka bude proto přepravní službou vrácena zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn od kupujícího požadovat náhradu nákladů spojených s přepravou a expedicí zboží.
7.6. Kupující má však právo objednané zboží od přepravní služby nepřevzít, pokud zboží vykazuje zjevné nedostatky (například porušený obal) již při přebírání zboží. Prodávající v tomto případě není oprávněn požadovat pro nepřevzetí zboží od kupujícího náhradu nákladů spojených s přepravou a expedicí zboží. V těchto případech bude zboží zasláno přepravní službou zpět prodávajícímu, který vše uvede do pořádku a zboží znovu odešle kupujícímu v co nejkratším možném termínu.
8. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
8.1. Prostřednictvím registračního formuláře v eshopu nebo při objednávání e-mailem či telefonicky sdělí kupující prodávajícímu své jméno a příjmení (podnikatelé také IČ a DIČ), dodací adresu, e-mail, popř. číslo účtu. (Tyto údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci s kupujícím.) Uskutečněné obchodní transakce budou také vedeny v evidenci prodávajícího.
8.2. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Prodávající je dle zákona na ochranu osobních údajů povinen chránit osobní údaje před zneužitím.
8.3. Poskytnuté osobní údaje budou používány pouze k realizaci obchodního styku mezi prodávajícím a Kupujícím nebo k účelům souvisejícím pouze se službami eshopu a nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího poskytovány třetí straně.
8.4. Kupující má zejména právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující může své registrační údaje po přihlášení editovat.
8.5. V případě, že kupující ještě přes eshop nenakupoval, zavazuje se prodávající smazat registrační údaje kupujícího na základě žádosti kupujícího zaslané elektronickou poštou na e-mailovou adresu dimenze@studio-dimenze.cz .
8.6. Objednávkou směřující k uzavření kupní smlouvy (čl.II odst. 2.1.) kupující dává najevo souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující též souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje nutné pro dodání zboží přepravní službě, která bude realizovat dodání zboží na místo určení dle čl. VII těchto Obchodních podmínek nebo doručení zboží v případě reklamace.
8.7. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce poskytuje kupující na dobu neurčitou až do doby, kdy kupující vyjádří písemný nesouhlas s tímto zpracováním.

9. NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY KUPUJÍCÍM
9.1. Pokud kupující nepřevezme zásilku nejedná se o zrušení kupní smlouvy, nýbrž o její nedodržení. Předmětem kupní smlouvy je zakoupení zboží od prodávájícího a zaplacení v plné výši. 
9.2. V případě, kdy prodávají na základě uzavřené kupní smlouvy zboží zaslal a kupující zboží nepřijmul má prodávají právo na náhradu nákladů spojených se zasláním zboží na adresu uvedenou kupujícím (poštovné a balné).
9.3. Nebudou-li náklady uhrazeny bude kupující ařazen do databáze nespolehlivých zákazníků.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
10.1. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. ledna 2010. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu.
10.2. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího informování. Změna Obchodních podmínek však nemá vliv na smluvní vztahy vzniklé ještě před změnou.
10.3. Kupující se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil a tím, že uskutečnil objednávku zboží u prodávajícího, potvrzuje, že s nimi souhlasí.
10.4. Platná verze Obchodních podmínek je dostupná na www.biocip.cz.


PayPal